שנערך ונחתם בתאריך __________________.

בין:חברת א.א.לנדאו תקשורת ח”פ 512267840 מרחוב היבנר 70 פ”ת הנקראת “לנדאו קרוואנים”

(להלן- “המשכיר”).
(מצד אחד)

לבין: ________________________________ בעל ת.ז:____________________
כתובת מגורים מלאה: _______________________________________________
טלפון / נייד _____________________
שם מקום העבודה, כתובת וטלפון:  ______________________________________
_________________________ @________ _______________ :Email
(להלן- “השוכר”)
(מצד שני)

הואיל: והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן (להלן- “הקרוואן”).
והואיל: והשוכר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו ומעוניין להשכיר את הקרוואן.
והואיל: והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ”ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לצורך הסכם זה.
השוכר מקבל בשכירות את הקרוואן לשימושו בלבד ואינו רשאי להשכירו או למוסרו לגוף שלישי או את תכולתו או חלקו,

לשימוש ל:_____ ימים החל מתאריך ______________ שעה: ……….. וכלה בתאריך _____________________ שעה: ……………

פרטי הקרוואן

קרוואן מדגם……………………..

מספר רישוי………………………

 

תנאי ההסכם

 1. עבור התקופה הקצובה ישלם השוכר למשכיר עבור הקרוואן דמי שכירות בסכום של __________ ₪ ליום, סך הכל ______ ש”ח
 2. השוכר מצהיר, כי הותיר בידי המשכיר פרטי כרטיס אשראי לביטחון ואשר המשכיר יהיה רשאי להפעילו בהתאם לשיקול דעתו, באשר לנזקים שנגרמו בקרוואן בתקופת ההשכרה ואו לתשלומים המגיעים למשכיר מכח הסכם זה.
 3. ימולא במידה והשוכר גורר את הקרוואן:
  ברכב גורר מסוג _____________________________
  מספר הרכב ______________________
  הרשום ברישיון הרכב על שם ____________________________
  טלפון הבעלים ________________________ ונוהג בו ברשות חוקית,
  השוכר מצהיר ומאשר כי בדק את הרכב ורישיונותיו וכי רכב זה מאושר לגרור את הקרוואן כחוק בין ברכב המצוין או רכב חלופי, וכי הרכב תקין ומבוטח כחוק בביטוח חובה ומקיף בתוקף.
 4. השוכר מצהיר כי בדק את הקרוואן מבחוץ בכל צדדיו ובפנים על כל חלקיו, במרכב התחתון ובגג הקרוואן , ומצהיר כי: קיבל את הקרוואן תקין לחלוטין למעט התקלות הרשומות בדף זה, או מעבר לדף זה או בדף מצורף חתום ע”י 2 הצדדים, ויחשב כנספח להסכם זה.
 5. השוכר מתחייב לשלם 100 ₪ לכל שעת פיגור או חלק ממנה בהחזרת הקרוואן , אבל לא יותר מ 2000 ₪ לכל יום איחור, אלא אם כן תיאם זאת עם המשכיר מראש וסוכם על מחיר הארכת השכירות בכתב.
 6. עם קבלת הקרוואן, האחריות עליו במלואה וכל המשתמע ממנה עוברת לידי השוכר, הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות לשמירה על עצמו, על אורחיו ולשמור על הקרוואן הציוד והתכולה כעל שלו, ומתחייב לשלם כל נזק שנגרם לקרוואן, לציוד והתכולה בעקבות רשלנות, זדון או שימוש שלא לפי ההוראות, וכל נזק שאינו בעקבות בלאי סביר.
 7. השוכר מצהיר כי הוא נושא רישיון נהיגה כחוק, מעל גיל 24 ובעל רישיון נהיגה תקף במשך שנה לפחות, אינו פסול ונוהג על פי חוק. הרכב הגורר מבוטח בביטוח חובה , צד ג’ ומקיף. למען הסר ספק, אם יגרם נזק שלא יוכר ע”י חברת הביטוח יישא השוכר במלוא הנזקים הישירים או העקיפים אשר יגרמו לקרוואן למשכיר ולצד שלישי.
 8. השוכר מתחייב כי יחבר את הקרוואן לפי הוראות היצרן, ושלרכב הגורר שברשותו וו גרירה חוקי רשום ברישיון הרכב, השוכר הוא האחראי לבדוק את תוקף וחוקיות הרישיונות ויישא באחריות כלפי המשכיר וכלפי צד שלישי לגבי הרכב הגורר והקרוואן.
 9. יש לשחרר את הקרוואן מהגורר רק באזור מישורי: לא בעליה ולא בירידה ורק לאחר שהורם בלם היד בקרוואן, וכאבטחה עם אבנים לפני ואחרי הגלגלים, בזמן חניה על הקרוואן לעמוד על 4 רגליו על ידי הרמת המגבהים עם מנואלה ב 4 פינות הקרוואן.
 10. למניעת גניבת הגנרטור, יש לקשור את הגנרטור לאיצול הקרוואן עם מנעול ושרשרת או כאשר אינו פועל יש לאחסנו ברכב השוכר.
 11. יש לגרור את הקרוואן לאט ובזהירות רבה, להתחשב ברוחבו, אורכו, משקלו ובתנאי השטח, ובכל מקרה אין לעבור על המהירות המותרת, שכן מעבר למהירות זו עשוי הנהג לאבד שליטה בקלות ולגרום לתאונה חלילה. על מנת לא לאמץ את המנוע של הרכב הגורר, מומלץ לנסוע בהילוך נמוך בעליות וירידות ולשמור על טורים נמוכים. שים לב אם מנוע רכבך מתחמם, עמוד בצד הדרך במקום מותר בלי להפריע למהלך התנועה והרם בלם יד של הרכב הגורר ושל הקרוואן.
 12. אין לנסוע לאחור (רוורס) ללא מכוון.
 13. השוכר מתחייב שלא להדליק אש בקרוואן ולא בקרבתו שעלולה לגרום לנזק או התלקחות הקרוואן(למעט השימוש בכיריים הגז של הקרוואן,שגם בהם חובה להשתמש בזהירות רבה). השימוש בגזיה יעשה מחוץ לקרוואן במרחק בטוח ובהשגחת מבוגר.

פרטי כרטיס אשראי:

המשכיר מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי האשראי שאינן נוגעות לחובות הנובעות מחובת השוכר ע”פ הסכם זה.
השוכר מאשר למשכיר לגבות את דמי ההרשמה בסך  ______  ₪(סכום שכירות של יום אחד) ע”ח הזמנה זו מפרטי כרטיס האשראי המופיע מטה.
וכן לפרוע כל חוב אשר יגרם כתוצאה מנזק ו/או אובדן ו/או קלקול שנגרם לקרוואן בתקופת השכירות או למקרה שתגיע תלונה בגין דוח תנועה על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה הוצאות על נסיעה בכביש 6 או עבירה בה היה מעורב הקרוואן או חובות השוכר על פי הסכם זה וכד’.
אם השוכר אינו מעוניין לשלם את דמי השכירות בכרטיס זה יודיע לשוכר את צורת התשלום שהוא מבקש, אך בכל מקרה תערך בדיקת הכרטיס על סכום של 500 ₪.

מספר כרטיס אשראי :_______________________________________________________
תוקף ______ / _______3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס______
סוג הכרטיס_________ שם בעל הכרטיס_________________________  ת.ז._______________________________
(ימולא על ידי בעל הכרטיס).

אם כרטיס האשראי אינו על שם השוכר: אני הבעלים של כרטיס האשראי מצהיר בזאת כי השוכר יידע אותי וקראתי את
ההסכם ואני מאשר כי אני צד חייב וערב לכל ההתחייבויות בהסכם זה ולא תהיינה לי טענות לחיוב בכרטיס זה על פי הסכם זה.
יחס קרבה של בעל הכרטיס לשוכר ________ טלפון של בעל הכרטיס __________________
כתובת מלאה _________________________חתימת בעל הכרטיס_________________________

 

הזמנות ותשלומים

 • בעת מסירת הקרוואן יציג השוכר תעודת זהות. רישיון רכב, רישיון נהיגה, ותעודת הביטוח (במידה והשוכר גורר את הקרוואן).
 • המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל תשלום השכירות למפרע. הזמנה סגורה היא הזמנה ששולמה למפרע.
 • המשכיר רשאי לבדוק את כל פרטי הזמנה זו בכל דרך ולא לאשר ואו לבטל את ההזמנה אם השוכר אינו עומד בקריטריוני השכירות.

השימוש בכבישי האגרה:

 • השוכר מצהיר בזאת שידוע לו כי השימוש בכבישי האגרה הינה על חשבונו במהלך תקופת ההשכרה.
 • השוכר מתחייב להודיע למשכיר מייד בהחזרת הקרוואן על השימוש שעשה בכביש אגרה,ולשלם על השימוש באופן מיידי.
 • במידה ולא יודיע וישלם השוכר למשכיר על שימוש זה ,ודבר השימוש כאמור יתגלה למשכיר מאוחר יותר – ישלם השוכר למשכיר את עלות האגרה בתוספת 100 ₪ דמי טיפול.

מועדי תשלום ודמי ביטול

להבטחת ההזמנה יגבה סכום השווה למחיר ההשכרה ליום הראשון של השכירות., היתרה תפרע יומיים לפני המסירה או על פי סיכום צורת תשלום עם המשכיר.
ביטול עד 30 יום לפני איסוף הקרוואן … יגבו דמי ביטול בסך 250 ₪
ביטול מ- 29 ועד 16 יום לפני איסוף הקרוואן… יגבו דמי ביטול בסך יום שכירות
ביטול מ- 0-15 ימים לפני איסוף הקרוואן או אי הגעה לאיסוף… יגבה מחיר מלא של ההזמנה (100%)

.היה וזמן מסירת הקרוואן לשוכר מתעכב מסיבה שאינה תלויה במשכיר (לדוגמא- שוכר קודם שאיחר בהחזרה), יודיע המשכיר לשוכר על כך מייד, ובמידה והשוכר יבחר לבטל את הזמנתו יחזיר המשכיר את התשלום ששולם, או יפצה אותו בימי השכרה אחרים שיתואמו כנגד התשלום ששולם או ישולם, ובנוסף פיצוי של יום השכרה נוסף (פנוי) ללא תשלום נוסף.

החזרת הקרוואן

יש להחזיר את הקרוואן בזמן, נקי, ושירותים כימיים שטופים ונקיים !!!

. קרוואן שלא יוחזר בתנאים הללו יחויב בדמי ניקיון, בסך 250 ₪.

 • לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה, אלא בהוכחת מקרה חריג (מצער חלילה), שיתקבל על דעתו של המשכיר, גובה ההחזר יהיה חלק יחסי בניכוי הפסד המשכיר
 • בחתימת השוכר על הסכם זה מאשר השוכר כי קיבל את הקרוואן והציוד תקין או עם נזקים שנרשמו בהסכם זה, או מחסור כפי שדווחו או נמצאו בבדיקת הקבלה. השוכר יחויב עבור נזק או ציוד שלא הוחזר או שניזוק שלא בבלאי סביר.
 • בתום תקופת השכירות, יחזיר השוכר את הקרוואן למשכיר. במידה והקרוואן לא יוחזר כאמור ו/או בכל מקרה של הפרת הסכם זה או תנאי מתנאיה על ידי השוכר, יהיה המשכיר ו/או שולחיה רשאים להיכנס לקרוואן בכל עת ובכל מקום בו תמצא ולתפסו ולהוציאו ממקום הימצאו ולנקוט בכל הצעדים שיראו למשכיר כדרושים על מנת לתפוס החזקה בקרוואן.וכל זה על חשבון השוכר.
 • המשכיר לא יהיה אחראי על כל נזק העלול להיגרם עקב תפיסת הקרוואן כאמור והאחריות לנזקים אלו תחול על השוכר בלבד.
 • השוכר מתחייב לפצות את המשכיר בגין כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לו בגין אי החזרת הקרוואן כאמור והצורך לתפסו במקום הימצאו.

ביטוח:

הקרוואן מבוטח בביטוח חובה ומקיף, השתתפות עצמית של השוכר במקרה של תאונה הוא 3300 ₪ , ובמקרה של גניבה 7500 ₪.

תפעול

לקרוואן מצורף מדריך תפעול או הסבר של המשכיר לתפעול מערכות הקרוואן והציוד בו., על השוכר לפנות לפחות  שעה מזמנו בעת קבלת הקרוואן לבדיקת הקרוואן וקבלת הסבר ומתחייב לנהוג בכללי הזהירות הנדרשים.

במקרה של תאונה, גניבה או נזק.

 1. הימנעו מלהצהיר או לחתום על מסמכים כלשהם.
 2. הודיעו למשטרה בהקדם האפשרי, ולחברת הביטוח של הרכב הגורר.
 3. אספו כמה שיותר פרטים על הרכבים והנהגים המעורבים באירוע.
 4. להודיע למשכיר את פרטי התאונה, אם מעורב בו הקרוואן.
 5. אירוע התאונה באחריות השוכר, והוא חייב בטיפול בקרוואן, כמו ברכבו שלו כולל שמירה ופינוי הקרוואן במידת הצורך (פינוי הקרוואן יתואם עם המשכיר), ההתחשבנות וכיסוי ההוצאות הכרוכות במקרה זה יוגשו לחברת הביטוח של הרכב הגורר.
 6. השוכר ימסור דיווח על פרטי האירוע וישתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח או כל גורם, לרבות הופעה בדיונים משפטיים ומסירת תצהירים.

 

קנסות חניה ותנועה בו מעורב הקרוואן

השוכר חייב לדווח על כל קנס תנועה או חניה או כל חיוב על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה ולשלמם ולמסור קבלה למשכיר עם החזרת הקרוואן. במידה והלקוח לא שילם את הקנסות או חובותיו באופן עצמאי והמשכיר יקבל דרישת תשלום על חובות השוכר בתקופת ההשכרה, יידרש השוכר לשלמם לאלתר או שיחויב בסכום ובתוספת 150 ₪ דמי טיפול של השוכר / או כל עלות הכרוכה בגביית חוב השוכר.

איסורים והתחייבויות

על הפרה של האיסורים הבאים, למשכיר תהיה זכות לתבוע את השוכר על כל הנזקים שיגרמו כולל נזק לצמיגים, גרירה, השבתת הקרוואן או כל הוצאה אחרת שתיגרם במישרין או בעקיפין למשכיר.

 • חובה להרים מעצור יד לפני ניתוק הקרוואן מהגורר גם בשטח מישורי.
 • אין לנתק את הקרוואן ו/או לרדת מהרכב הגורר בירידה או עליה.
 • מחשש לפגיעה במרכב הקרוואן, חל איסור על נסיעה עם הקרוואן בדרכים שאינן עבירות ומיועדות לכלי רכב פרטיים. על מסלול הנסיעה להיות ישר ללא תלוליות וגבשושיות והוכשר לנסיעה של רכב פרטי.
 • נסיעה על במפרים תהיה איטית ביותר, על מנת למנוע ניתוק הקרוואן מהגורר.
 • חל איסור לאחסן ציוד על גג הקרוואן, או בתוך הקרוואן אם הציוד אינו חלק מציוד הקרוואן העשוי לפגוע בקרוואן בחניה או בנסיעה.
 • חל איסור על הדלקת אש ,עישון, או שימוש בגזיה בקרוואן.
 • חל איסור להסיע נוסעים בקרוואן בזמן גרירה.
 • חל איסור להתחיל נסיעה מבלי לעבור על הוראות התפעול ולוודא כל פעולה.
 • בעזיבת הקרוואן, יש לנעול את טבעת הנגרר בקרוואן.
 • אירוע תאונה שנגרם בזדון או רשלנות או בנהיגה לא חוקית, או אי דיווח אמת של השוכר בדבר נכונות רישיונות הנהג או רישיונות הרכב וביטוחים של הרכב, או שהשוכר נהג במרמה עם המשכיר, או מכל סיבה שהביטוח מצא לנכון לא להכיר בנזק.

רשימת הציוד הנלווה לקרוואן:

•    סט מפתחות לקרוואן
•    מקרר
•    מזגן + מדחס + שלט
•    מיכל גז.
•    שירותים כימיים

•    רשת הצללה המתחברת לקרוואן+2 מוטות.
•    צינור מים
•    טלויזיה + ממיר עידן + שלטים.
•    שולחן מתקפל + 4 כיסאות
•    מנואלה לייצוב הקרוואן.

•    גנרטור חשמל/גז
•    חומר חיטוי לשירותים בכמות………….
•    כבל הזנת חשמל לקרוואן
•    כבל חשמל מאריך ……. מטר
•    תוספות:_______________________________________________________

 

תדריך אודות הקרוואן

הריני לאשר בכפוף לחתימתי על החוזה כי קיבלתי את ההדרכה בטרם הועמד לרשותי המושכר על פי הפירוט הבא:
1 . ☐ קיבלתי תדריך אודות מערכת הרתימה של הקרוואן לרכב.
2 . ☐ קיבלתי תדריך אודות מערכת העגינה של הקרוואן.
3 . ☐ קיבלתי תדריך אודות מערכת הגז של הקרוואן והונחיתי באופן חד משמעי שאסור לי לגרור
את הקרוואן או להסיעו כשהמערכת פתוחה.
4 . ☐ קיבלתי תדריך אודות מערכת המים של הקרוואן.
5 . ☐ קיבלתי תדריך אודות הפעלת החשמל הקרוואן.
6 . ☐ קיבלתי תדריך חיבור מתח החשמל לרכב.
7 . ☐ קיבלתי תדריך אודות הפעלת הטלויזיה והממיר.
8 . ☐ קיבלתי תדריך אודות מערכת ניקוז השירותים.
9 . ☐ קיבלתי תדריך אודות השקעים החיצוניים של הקרוואן וייעודם.
10 . ☐ קיבלתי תדריך אודות ההנחיה החד משמעית שבנסיעה לאחור, יש חובה בהצבת מכוון פיזי מאחורי הקרוואן.
11 . ☐ הוסבר לי שמהירות הנסיעה המקסימלית המותרת עם הקרוואן הנגרר הינה נמוכה ב-11 קמ”ש מהמהירות המותרת ,ובכל מקרה לא תעלה על 100 קמ”ש
12 . ☐ הוסבר לי כי בעת גרירת הקרוואן, חובה לוודא קודם לנסיעה כי כל הידיות ומגירות הקרוואן נעולות, וכי כל החלונות בקרוואן במצב נעול, וכן מצב הסנרוף הינו במצב נעול.
13 . ☐ הוסבר לי כי בטרם נסיעה עליי לוודא סגירת הרגליות של הקרוואן
14. ☐ הוסבר לי שרוחב הנגרר הינו רחב מרוחבו של הרכב הגורר וכי עליי לקחת זאת לתשומת ליבי .
חתימת השוכר………………………………

 

תאריך……………………………………..

 

חתימת המתדרך :________________

עלויות נזקים בקרוואן

שבר בחלון    1,500 ₪
כבל מאריך + גלגלת  350 ₪
ברז שבור    550 ₪
נזק בקופסא החיצונית בקרוואן    לפי הערכת שווי – עד 7500 ₪
רגל מתקפל בשולחן    850 ₪
צילינדר דלת כניסה    750 ₪
מנואלה להגבהה    350 ₪
טלויזיה +ממיר+שלטים    1900 ₪
רגלית מייצבת    840 ₪ כל רגלית
גלגל ייצול    550 ₪
צינור השקיה + גלגלת    290 ₪
כבל הזנה לקרוואן    220 ₪
שבר בסאנרוף    2,000 ₪
אי החזרת מיכל דלק בגנרטור או במיכל נוסף כפי שנלקח    8 ₪ לליטר
החזרת מיכל שירותים לא מרוקן    100 ₪
קרוואן מלוכלך מבפנים: במידה ולא חזר נקי -יחויב תשלום עבור ניקיון הקרוואן – 150 ₪

פיקדון

דמי ביטחון בסך   5,000 ₪ דרושים להבטחה שהרכב יחזור בזמן עם כל הציוד וללא נזקים. דמי הביטחון יחויבו בכרטיס אשראי בלבד עם קבלת הרכב ויזוכו במלואם בכרטיס האשראי לאחר החזרת הרכב תקין וללא נזקים .

תשלומים נוספים במידת הצורך (כגון: דוחות חניה או קנסות תנועה וכדו’) יחויבו בכטיס האשראי כשיתקבלו בתוספת תשלום כאמור.
כביש 6    נגררים –  לפי תעריף מנוי וידאו + 100 ₪ דמי טיפול גלובלי.וקנסות בתוספת 150 ₪ דמי טיפול  (אלא אם כן הודיע השוכר למשכיר ,ושילם עליהם בזמן החזרת הקרוואן)

* חברת “לנדאו קרוואנים” עושה את מיטב המאמצים על מנת שהציוד הנ”ל יהיה חדיש ותקין וכך גם הוא נמסר כשהוא במצב טוב ותקין, אולם תיתכן בהחלט תקלה.
* מקום השיפוט היחידי בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך בפתח תקווה או בכל מקום אחר לפי שיקול דעתו של המשכיר.
* תקלה בעת השכירות בציוד כזה ואחר, במקרה כזה יש לבדוק פתרון עם המשכיר, ולא יחשב הדבר כשירות לקוי ולא יתבקש החזר כספי כל שהוא על תקלה לא צפויה בציוד.

* הגנרטור נמסר בחיוב סמלי (או ללא חיוב)כשירות ללקוח ,לפיכך לא נוכל לתת שירות במקרה של תקלה ,ותקלה בגנרטור לא תהווה עילה לטענה כל שהיא של השוכר למשכיר.
ולראיה באו הצדדים על החתום
המשכיר _________________________ השוכר _______________________

( יש לרשום ראשי תיבות ולחתום בכל אחד מדפי ההסכם)

נא למלא ולחתום על מסמך זה ולשלוח אותו במייל לכתובת Elilandau2012@gmail.com או לצלם בטלפון ולשלוח כהודעת ווצאפ למספר 0547558844